Lover for Bø og Sauherad Hundeklubb.   

Vedtatt av årsmøtet den 22.02 2006. Sist endret av årsmøtet den 13.03.2008   

KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL  

§ 1 Navn Klubbens navn er Bø og Sauherad HundeklubbHer forkortet til BSH  

§ 2 Tilknytning Bø og Sauherad Hundeklubb er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK). Klubben har sete og verneting i Bø i Telemark  

§ 3 Formål Klubbens formål er åa) fremme et ansvarlig hundehold i samfunnetb) fremme mulighetene for aktivitet med hundd) bidra til å ivareta utviklingen av fysisk og psykisk sunne hunder, typeriktige, funksjonelle     og sosialt vel tilpassede individer.e) bidra til å fremme utviklingen av fysisk og psykisk sunne og sosialt tilpassede individerf) ivareta medlemmenes kynologiske interesser   

KAPITTEL 2 - MEDLEMSKAP  § 4 Medlemskap Som medlem kan opptas enhver uberyktet person. Styret kan nekte å oppta sommedlem person som antas å kunne skade BSH og/eller hundesaken.  

§ 5 Medlemskontingent Kontingenten fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret.Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.Styret kan stryke som medlem personer som skylder kontingent for mer en ett år.  

§ 6 Medlemsplikter Medlemmene er forpliktet til å følge BSH`s lover, regler og retningslinjer. Medlemmeneforplikter seg også til å opptre på en slik måte at klubbens formål og anseelse fremmes. Medlemskontingenten skal være BSH i hende i rett tid. Medlem som ikke har betaltskyldig kontingent eller som ikke har regulert annen mulig gjeld i forhold til BSH iriktig tid, kan ikke påberope seg rettigheter i klubben.  

§ 7 Opphør av medlemskap Medlemskap i klubben opphører ved:a) utmeldelseb) strykning besluttet av BSH`s styre på grunn av manglende kontingentbetalingog/eller annen uregulert gjeld til klubbenc) strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKKd) vedtak om strykning av medlemskap besluttet av BSH`s styree) vedtak om strykning av medlemskap i klubben besluttet av NKKs Disiplinærkomitef) vedtak om eksklusjon besluttet av NKKs Disiplinærkomite. Medlemskap opphørerda i alle NKKs medlemsklubber klubber  

§ 8 Disiplinære reaksjoner (felles regler for alle klubber) Personer som er ekskludert uten tidsbegrensing av NKKs disiplinær komité kan ikkeopptas som medlem igjen i noen klubb uten disiplinærkomiteens skriftlige aksept pådette. BSH`S styre kan advare, anmode om å uttre, utelukke for begrenset tid eller strykeet medlemskap for begrenset eller ikke begrenset tid. Strykning av medlemskap krever 3/4 flertall av fulltallig styre. Personer som er nektet opptakelse eller strøket som medlem kan anke vedtaket inn forNKKs Appellutvalg. Anken må sendes senest 14 dager etter at meddelelsen ombeslutningen er blitt meddelt skriftlig. Den som anker må også erklære at avgjørelsen iAppellutvalget godtas som endelig og inappellabel.Styret plikter å gjøre oppmerksom på ankeinstansen, tidsfrist og at Appellutvalgetsavgjørelse er endelig og bindende.  

§ 9 Æresmedlem Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som BSH`s æresmedlemmer.Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben. Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkeltsakeller på et enkeltfelt. Disse tildeles hederstegn.   

KAPITTEL 3 - ORGANISASJON  

§10 Klubbens organer a) Årsmøtet b) Ekstraordinær årsmøte c) Styre d) Valgkomite  

§ 11 Årsmøte Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen 1. april og innkalles av styret med:- med minst 3 ukers varsel. Møtedato skal dog gjøres kjent for klubbens medlemmer:- med minst 6 ukers varsel.slik at frister for forslag etc. kan overholdes og innkomne saker/forslag kan medtas i den formelle innkallelsen. Med innkallelsen skal følge:DagsordenUndertegnet ÅrsberetningUndertegnet regnskap med revisors beretningForslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteeni hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato. Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker fremmet. Forslag framedlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato  * Leder velges av årsmøtet ved særskilt valg for 2 år.* Styremedlemmene velges for 2 år ad gangen og vararepresentanter for 1 år ad gangen.* 1 styremedlemmer trer ut hvert år, første gang ved loddtrekning.   Styret konstituerer seg selv. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Møte- og stemmerett i årsmøtet har: a) alle medlemmer av BSH som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap, dvs. betalt kontingent. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Det kan kun stemmes ved personligfremmøte eller ved forhåndsstemmer. Forhåndsstemmer kan bare benyttes ved valg.Forhåndsstemmer skal være styret i hende senest en uke før årsmøtet. Ved innkallelsenskal styret angi hvordan forhåndstemmene skal innsendes for at stemmegivningen skalvære hemmelig. Fullmakter kan kun benyttes av valgte avdelingsrepresentanter og kankun gis til andre valgte avdelingsrepresentanter. Ved valg hvor det ikke er fremmet forslag til konkurrerende kandidater kan skriftligavstemning ikke kreves.  

§ 12 Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles.For møte- og stemmerett gjelder samme regler som for ordinært årsmøte.  

§ 13 Årsmøtet behandler Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen, eventuelttellekorps.Årsberetning.Regnskap med revisors beretning.Budsjett for neste år.Planer for drift og aktivitet neste år. Valg av:Leder.• Styremedlemmer.Vararepresentanter.Valg av representanter til NKK-regionen.Valg av revisor med vararevisor.Valg av Valgkomite med vararepresentanter.Andre saker som står oppført på dagsorden.  

§ 14 Tillitsverv Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevern” (dyrevernloven)kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i BSH.  

§ 15 Styret Styret består av leder, 4 styremedlemmer og 2 vararepresentanter som alle velges av årsmøtet. Styret har ansvar for å: a) Lede BSH mellom årsmøtene. b) Avholde årsmøte. c) Drive BSH i samsvar med formålsparagrafen.d) Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet.e) Oppnevne komiteer, eventuelt redaktør og representanter for klubben. f) Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regions. g) Velge sekretær og kasserer innen- eller utenfor styrets midte. h) Oppnevne komiteer og representanter for klubben. i) Utarbeide retningslinjer for avlsråd, avdelinger, komiteer og eventuelt redaktør. Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 2 andre styremedlemmerer tilstede. Styret sammenkalles når fungerende leder bestemmer eller når 2 av styremedlemmenekrever det. Det skal føres protokoll over styremøtene.  

§ 16 Valgkomite Valgkomiteen består av 2 medlemmer og 1 vararepresentant. Valgkomiteen velgerleder innen sin midte. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til de verv som skal besettes.   

KAPITTEL 4  - REVISOR

§ 18 Revisor Årsmøtet velger hvert år revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene ogavgir beretning til årsmøtet.Både revisor og vararevisor bør være registrerte revisorer, eller være personer medkunnskap og erfaring i regnskapsførsel.  

KAPITTEL 5 - DIVERSE BESTEMMELSER 

§ 19 Lovendring Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall.Lovene og endringer av disse må godkjennes av NKK før de er gyldige. § 20 StemmetallDet kreves kvalifisert flertall for valg av: Æresmedlem, lovendring og oppløsning.Der intet er annet er nevnt kreves det absolutt flertall. § 21 Oppløsning For å oppløse BSH kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningenmå stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst 3/4 flertall.Ved oppløsning tilfaller BSH`s midler NKK for av denne å anvendes til å fremmeav de under paragraf 2 nevnte formål. DefinisjonerAbsolutt flertallMer enn 50 % av de avgitte gyldige stemmer er for forslaget. Blanke stemmer er gyldigestemmer.Kvalifisert flertallMer enn en spesifisert størrelse (f. eks 2/3 flertall ved lovendringer) er for forslaget. Blankestemmer er gyldige stemmer.